Zwemvereniging Brunssumse Watervrienden is gevestigd in Brunssum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40187955.

 

Zwemvereniging  Brunssumse Watervrienden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. In deze privacyverklaring Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zwemvereniging Brunssumse Watervrienden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Zwemvereniging Brunssumse Watervrienden zijn wij verantwoordelijk voor de correcte verwerking van persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van ons privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen zijn hierover of u wil contact met ons opnemen kan dit. Op de website vindt u de contactgegevens onder het tabblad Bestuur. U kunt ook een E-mail sturen naar het onderstaand E-mail adres:

info@zwemverenigingbrunssumsewatervrienden.nl

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 •  Inschrijven in de ledenadministratie;
 • Eventuele deelname aan clubactiviteiten;
 • Innen via automatische incasso van contributie;
 • Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen via e-mail;
 • Uitschrijven van de behaalde diploma’s;
 • Het plaatsen van behaalde diploma’s, verslagen van de activiteiten van de vereniging op de eigen website.

Persoonsgegevens die wij verwerken op basis van bovenstaande doelstellingen

 •  Voornaam
 • Tussenvoegsel 
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer, mobielnummer
 • Geslacht
 • IBAN-nummer

Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden verwerkt bovenstaande persoonsgegevens over u en/of uw zoon en/of dochter omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

 

De gegevens worden spoedig verwijderd uit de administratie na het beëindigen van het lidmaatschap.

 

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:

 •   Medische bijzonderheden waar onze instructeurs rekening mee moeten houden.

Verwerkingsdoelen

 De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 •  Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak.

Bewaartermijn

Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 •  Wettelijke grondslag: Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen 

Verstrekking aan derden

Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Daarnaast hebben wij een overeenkomst betreffende uitwisseling van gegevens met de onderstaande partijen:

 • Gemeente Brunssum; ter verkrijging van (jeugdsport)subsidie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Dit doet u middels het aanmeldingsformulier.

 

Beveiliging

Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 •  Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen;
 • Alle personen die namens Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • De vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Portretrecht

Tijdens het diploma zwemmen is het is het toegestaan om foto’s te maken van de kinderen. Wanneer op de betreffende foto van uw eigen kind ook andere kinderen staan, is het echter niet toestaan deze foto verder te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders van de andere kinderen die op de foto staan.

 

Foto’s waarop een minderjarig kind identificeerbaar is, zullen alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de ouder/begeleider door Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden gepubliceerd worden op de internetsite of Facebook van de zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden.

 

Deelname aan clubactiviteiten betekent dat u toestemming verleent aan Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren (website, Facebook).

 

Geen enkele van bovengenoemde foto’s en/of videobeelden mogen door derden verspreid worden. Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden zal deze foto’s en/of videobeelden ook niet bezorgen aan commerciële firma’s, die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit.

 

Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruiken en/of publiceren van foto’s en/of videobeelden waarop uw kind en/of uzelf te zien zijn, dan kunt u dat tijdig kenbaar maken aan Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden.

 

Het is in de huidige tijd vanzelfsprekend, dat het hiervoor opgenomen tekst over portretrecht ook van toepassing is op de uitingen op social media van Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden.

 

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden;
 • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren;
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is;
 • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • U heeft geen recht om gegevens van andere personen in te zien.

U begint altijd met het inzien van uw persoonsgegevens. U dient daarvoor een verzoek inzage persoonsgegevens in.

 

Cookies

Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Cookies van derden

Op verschillende plekken maakt de website gebruik van webcontent van andere partijen dan de Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden zelf. Bijvoorbeeld door video's of afbeeldingen te embedden of andere sites via een iframe te ontsluiten. Ook kunt u via een link naar een andere website worden verwezen. Deze webcontent van derden kan cookies gebruiken.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

 

Klachten

Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden heeft geen Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Het dagelijks bestuur daarentegen houdt intern toezicht op de naleving van privacywetgeving. U kunt altijd contact opnemen met het dagelijks bestuur van de Zwemvereniging de Brunssumse Watervrienden.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u naar aanleiding van ons privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.